T.C. İNKILAP TARİHİ

I. ÜNİTE : 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

II. ÜNİTE : MİLLİ MÜADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti’nin Durumu

I. Dünya Savaşı ( 1914 / 1918 )

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi

Wilson İlkeleri

Paris Barış Antlaşması

İzmir’in İşgali

Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler

a) Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler

b) Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

C) Milli Cemiyetler

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

Amasya Genelgesi

Erzurum Kongresi

Sivas Kongresi

Osmanlı Hükümeti’nin Milli Mücadele ve Mustafa Kemal’e Karşı Tutumu

Amasya Görüşmeleri

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli

İstanbul’un Resmen İşgali ve Mebusan Meclisi’nin Kapatılması

Büyük Millet Meclisi’nin Açılması

Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkartılan Ayaklanmalar

Hıyanet-i VAtaniye Kanunu’nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri

III. ÜNİTE : KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER

Doğu, Güney ve Batı Cepheleri

Düzenli Ordunun Kurulması

I. İnönü Savaşı ve Londra Konferansı

Teşkilat-ı Esasiye’nin Kabulü

İstiklal Marşı’nın Kabulü

Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşma

II. İnönü Muharebesi

Eskişehir ve Kütahya Savaşları

Maarif Kongresi’nin Toplanması

Türk Ordusu’nun Sakarya’nın Doğusuna Çekilmesi

Tekalif-i Milliye Emirleri

Sakarya Meydan Muharebesi

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

Mudanya Ateşkes Antlaşması

IV. ÜNİTE : TÜRK İNKILABI

Türk İnkılabının Genel Özellikleri

Saltanatın Kaldırılması

Lozan Barış Antlaşması

Ankara’nın Başkent Oluşu

Cumhuriyet’in İlanı

Halifeliğin Kaldırılması

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü

Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Çalışmaları

Cumhuriyet’e Yönelik Tehditler ve Sonuçları

Şeyh Sait İsyanı

Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Kubilay Olayı

Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü

Anayasa Hareketleri

Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar

Türk Tarih ve Dil Kurumu’nun Açılması

Türkiye İktisat Kongresi, Tarım ve Denizcilik Politikaları, Kabotaj Kanunu

Türk Kadınına Sağlanan Haklar

V. ÜNİTE : ATATÜRKÇÜLÜK ve ATATÜRK İLKELERİ

Atatürkçü Düşünce Sistemi

Atatürk İlkelerinin Özellikleri ve Dayandığı Esaslar

Atatürk İlkeleri

Milli Güç ve Türkiye’ye Yönelik Tehditler

VI. ÜNİTE : ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Lozan Barış Antlaşması

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası

a) Türk Yunan İlişkileri ve Nüfus Mübadelesi

b) Türk – Fransız ilişkileri, Suriye Sınırı, Yabancı Okullar ve Borçlar Sorunu

Türk – İngiliz İlişkileri, Irak Sınırı ve Musul Sorunu

Türk Sovyet İlişkileri

1932 – 1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi

Balkan Altantı

Montreux ( Montrö ) Boğazlar Sözleşmesi

Sadabat Paktı

Hatay Sorunu ve Hatay’ın Anavatana Katılması